dział kadr i płac


Celem opracowania jest kompleksowe wyobrażenie tematyki tworzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych również rozdziału na tej podstawie środków tego funduszu. Zastosowanie właściwych kryteriów przyznawania świadczeń ma przy tym fundamentalne znaczenie na rzecz ustalenia, to znaczy dane świadczenie socjalne podlega uldze w podatku dochodowym od osób fizycznych również wyłączeniu z podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne. Z tego powodu pojedyncze świadczenia omówione zostały z punktu widzenia ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, jakim sposobem też kodeksów podatkowych i zus. Ponadto osobny rozdział poświęcony został opisowi księgowania świadczeń i usług z ZFŚS. Pozycja bibliograficzna zawiera wszechstronne opracowanie na temat regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych również zasad administrowania środkami tego funduszu. Znajdą w niej Państwo m.in. omówienie:- zmian, które weszły w życie dotyczących obowiązku tworzenia ZFŚS (podwyższenie wymaganej liczby pracowników do );- możliwości rezygnacji z prowadzenia ZFŚS w związku z zatrudnianiem mniejszej liczby pracowników niż , w przeliczeniu na pełne etaty;- obowiązkowego aspektu treści regulaminu ZFŚS;- możliwości organizacji imprez masowych ze środków ZFŚS;- stosowania kryteriów powszechnej dostępności i równości przy rozdziale świadczeń;- zmiany stanowisk urzędów skarbowych i ZUS w sprawie organizacji spotkań integracyjnych ze środków ZFŚS;- orzecznictwa sądowego w sprawie dozwolonych kryteriów przyznawania świadczeń;- minimalnego zakresu różnicowania świadczeń;- sposobu ustalania dochodu pracowników, w tym zaliczania świadczenia +;- obowiązku stosowania równych świadczeń dla pracowników i emerytów zakładu;- udziału komisji socjalnej w procesie przyznawania świadczeń;- obszaru odpowiedzialności z tytułu naruszenia kodeksów o funduszu socjalnym;- prowadzenia wspólnej działalności socjalnej przez kilku pracodawców;- podziału funduszu socjalnego w związku z przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę;- zasad spłaty pożyczek mieszkaniowych w związku z likwidacją funduszu innymi słowy likwidacją pracodawcy;- sposobu ustalania kwoty odpisu rocznego i jej wyrównania na zakończenie roku. Dzięki tej publikacji Czytelnik dowie się m.in.:- Czy emeryci i pracownicy powinni otrzymywać dofinansowanie do wypoczynku w tej samej wysokości? Czy świadczenie wychowawcze + powinno być obowiązkowo zaliczone do dochodu pracownika na potrzeby ustalenia wysokości świadczeń z ZFŚS? Jakie warianty świadczeń mogą być przyznawane z ZFŚS na podstawie kryteriów powszechnej dostępności i równości? Czy ZUS ma kompetencje do procedura socjalnego charakteru świadczenia zrealizowanego ze środków ZFŚS? Czy pracownicy najlepiej zarabiający mogą zostać wyłączeni z dostępu do świadczeń z ZFŚS? Jak zlikwidować środki pieniężne społeczny w związku z brakiem obowiązku jego tworzenia? Jak ochraniać dane personalne ujawniane we wnioskach o świadczenia z ZFŚS? Co zrobić z pożyczkami mieszkaniowymi z ZFŚS po likwidacji zakładu? Niniejsza pozycja bibliograficzna to:- zestaw informacji o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w jednym miejscu wszystkie tematy dotyczące tworzenia i funkcjonowania funduszu dodatkowo przepisy ustawowe znajdują się w jednym miejscu i nie trzeba przeszukiwać szuflad albo internetu;- pożyteczny dobór pytań znajdujące się w artykule liczne odpowiedzi na pytania pochodzą z dyżurów telefonicznych portalu Legalis, co gwarantuje ich przydatność w pracy działu kadr;- obecny stan prawny artykułów status a więc Artykuł internetowy mieści ostatnią nowelizację ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dotyczącą podwyższenia progów zobowiązujących do tworzenia funduszu w zakładzie;- łatwość wyszukiwania informacji dotarcie do szukanej informacji upowszechnia podzielenie tematyki na rozdziały dotyczące poszczególnych świadczeń socjalnych;- wiara pracowników, którzy wiedzą lepiej wspólne odczytanie odpowiedzi na pytanie lub aktualnego przepisu aktu prawnego pozwala uniknąć dyskusji z pracownikami, którzy wiedzą lepiej, np. gdy pracownik upiera się, że przyznanie danego świadczenia socjalnego jest dla pracodawcy obowiązkowe, powołując się przy tym na znajomego prawnika lub informacje znalezione w Internecie.